Vilkår

Under kan du finne våre kjøpsvilkår hva gjelder produkter og tjenester levert av oss.

Denne Avtalen inngås mellom deg («Kjøper») og Partnera AS med org.nr. 920 292 763 MVA («Tilbyder»).

Avtalen er regulert av kjøpsloven hvis du som Kjøper representerer et foretak, og av forbrukerkjøpsloven, angrerettloven og ehandelsloven hvis Kjøper er en privatperson.

Det samlede avtalegrunnlaget utgjøres av informasjon som er gitt på nettstedet partnera.no og i bestillingsskjemaet, sammen med denne Avtalen og eventuell annen skriftlig informasjon som er gitt av Tilbyder før Kjøper sender inn/bekrefter bestillingen.

Hvis det skulle være motstrid mellom opplysningene som er gitt, er det opplysningene i denne Avtalen som gjelder.

Avtalen er godkjent og bindende for begge parter i det Kjøper har sendt inn bestillingen og den er blitt lagret i Tilbyders database, eller i det en ordrebekreftelse er blitt godkjent av Kjøper på annen måte.

Ved bruk av bestillingsskjemaet godkjenner du i tillegg at vi bruker og lagrer informasjonen du sender inn, i tråd med personvernavtalen.

1. Tjenesten

Tilbyder yter en Tjeneste for support, drift og annen vedlikehold tilknyttet IT Kjøpers bruker tjenesten basert på abonnement, med gratis brukerstøtte og inkludert support.

Inkludert support omfatter personlig assistanse med oppgaver knyttet til den eksisterende avtale.

2. Bestilling, priser og fakturering

Kjøper som bestiller på vegne av et foretak bekrefter å ha den nødvendige fullmakten. Tilbyder holdes ikke ansvarlig hvis fullmakt mangler.

Priser på nettstedet er eks. mva. I bestillingsskjemaet er prisene eks. mva. for foretak og inkl. mva. for privatpersoner. Komplett prisliste finnes til enhver tid på supportpakker.

Bestillingen er bindende og betalingsplikt foreligger ved innsendelse av bestillingsskjemaet. Unntak er nevnt i punkt 3, «Angrerett og oppsigelse».

Fakturaer sendes forskuddsvis fra bestillingen gjøres om ikke betaling er foretatt rett i vår betalingsterminal på nett. Første måned må være innbetalt før avtalen påbegynnes. Videre fakturaer sendes månedlig. 

Fra Tilbyder har mottatt alt nødvendig informasjon og betaling for første måned er mottatt av Tilbyder, produseres en egen tilgang for Kjøper på inntil 2 virkedager, med mindre Kjøper har bestilt ekstratjenester og tilpasninger som ikke er inkludert som standard.

Ekstratjenester Kjøper bestiller faktureres i tillegg til den faste månedsprisen i henhold til timepris oppgitt på partnera.no. Ved større ekstraoppdrag kan Tilbyder kreve en del av oppdragssummen på forskudd og evt. fastpris. Signering av egen kontrakt kan være nødvendig i enkelte tilfeller.

Alle priser på partnera.no, og prisen som ble avtalt med Kjøper på bestillingstidspunktet, kan endres med 30 dagers skriftlig varsel. Avtalt pris kan reguleres ved inngangen til et nytt år. Prisreguleringer kan unntaksvis skje til en annen tid på året hvis endringer i Tilbyders rammebetingelser gir høyere kostnader for Tjenesten.

Viktig kommunikasjon om kundeforholdet foregår via e-postadressen Kjøper oppgir ved bestilling.

Forsinket eller manglende betaling av faktura gir Tilbyder rett til å kreve forsinkelsesrente og holde Kjøper ansvarlig for innkrevingsgebyr etter inkassoloven.

3. Angrerett og oppsigelse

Kjøper kan angre kjøpet ved å sende e-post til Tilbyder fram til det tidspunktet Tilbyder har behandlet Kjøpers oppsett av support løsningen.

Etter dette tidspunktet er bestillingen endelig og bindende og angreretten bortfaller jf. angrerettlovens bestemmelse i §22 bokstav n) om levering av digitalt innhold. Kjøper har etter angrerettens bortfall fullt betalingsansvar for bindingsperioden på seks (6) måneder. Perioden løper fra bestillingsdato, uavhengig av kalendermåneder.

Tilbyder skal kreditere innbetalt beløp innen to (2) virkedager og annullere Avtalen hvis Kjøper avbestiller innen fristen, eller hvis avtalen av årsaker som ikke er Kjøpers ansvar ikke kan leveres som avtalt.

Ved feil og mangler som er Tilbyders ansvar, skal Kjøper gi Tilbyder rimelig mulighet til å gjøre utbedringer.

Oppsigelsestiden sies opp etter endt betalt periode. Avtalen kan sies opp skriftlig av begge parter før ny periodefaktura sendes ut.

4. Ansvar

Tilbyder tar ikke ansvar for eventuelle forsinkelser som oppstår på grunn av mangelfull eller treg kommunikasjon fra Kjøpers side.  Kjøpers fulle betalingsforpliktelse står ved lag.

Kjøper står selv ansvarlig for innholdet i avtalen sin, og holder Tilbyder ansvarsfri for alle krav o.l. som eventuelt fremsettes fra tredjepart. 

Innhold som strider mot norsk lov eller mot Tilbyders tredjepartsleverandør sitt regelverk vil ikke kunne publiseres. Hvis ikke Kjøper kan eller vil omarbeide innholdet, sies Avtalen opp og tre månedspriser faktureres for å dekke Tilbyders utgifter.

Kjøper holder Tilbyder ansvarsfri ved feil, mangler, tekniske problemer, hacking, forsvunnet e-post og lignende. Har avtalen nedetid på over 3 timer, skal Tilbyder gi en pro rata-rabatt på neste faktura, med utgangspunkt i den ordinære månedsprisen. Kjøper er inneforstått med at Tilbyder ikke holdes ansvarlig verken direkte eller indirekte for skader, tap og krav som kan følge av bruk av Tjenesten, herunder (men ikke begrenset til) tap av inntekter, kunder, omdømme og data.

Tilbyder står ikke ansvarlig for forhold som kan tilskrives force majeure, for eksempel strømbrudd, streik, naturkatastrofer, brann, vannskader, o.l.

Tilbyder fraskriver seg alt ansvar for eventuelle konsekvenser feil informasjon gitt på partnera.no eller via telefon- eller e-post kan tenkes å gi for Kjøper eller tredjepart.

Tilbyders erstatningsansvar dersom Tjenesten ikke kan leveres i henhold til Avtalen er uansett skyldforhold begrenset til verdien av fakturaene Kjøper allerede har betalt, avgrenset oppad til 6 fakturaer/måneder.

Kjøper er ansvarlig for å holde Tilbyder oppdatert om endring av e-postadresse, faktureringsinformasjon, osv.

5. Rettigheter

Tilbyder eier alle avtaler. Samt varemerke, innhold og kode knyttet til sitt eget nettsted partnera.no.

Kjøper eier sine egne data og innhold, og har rett til å få dette med seg vederlagsfritt uansett om faktura er betalt eller ikke.

Kopiering, videresalg, eller andre inngrep i Tilbyders rettigheter knyttet til Kjøpers avtaler er forbudt, uansett om Kjøper er kunde hos Tilbyder, eller har sagt opp kundeforholdet.

Avtalen sies opp uten oppsigelsestid hvis pålegg ikke etterfølges innen 14 dager. Tre månedspriser faktureres for å dekke Tilbyders kostnader.

Ved ekstraordinære krav til fillagring og båndbredde (ved f.eks. lagring av store filer, streaming, eller svært høye besøkstall) står Tilbyder fritt til å fakturere et fast tillegg, etter nærmere avtale med Kjøper, for å dekke ekstrakostnader ut over det aktuelle månedsabonnementet.

Tilbyder forbeholder seg retten til å promotere partnera.no ved å vise fram Kjøper som referanse med lenke, bilder, annonser, o.l.

6. Overføring

Kjøper kan ved et eventuelt salg av Tilbyders virksomhet bli overført til ny eier, som overtar Tilbyders forpliktelser og rettigheter etter denne Avtalen. Kjøper skal varsles i rimelig tid.

Ny Tilbyder skal videreføre avtalevilkårene som gjelder på overtakelsestidspunktet i minst 12 måneder og har rett til å gjøre prisjusteringer i henhold til denne Avtalen.

7. Personvern og databehandler-erklæring

Kjøper godkjenner ved å bestille Tjenesten at all informasjon avgitt ved bestilling og videre kommunikasjon i andre kanaler lagres hos Tilbyder i henhold til personopplysningsloven for å brukes til å levere og fakturere Tjenesten, samt til å kommunisere med Kjøper om Tjenesten og Tilbyders virksomhet.

Ingen opplysninger deles med tredjepart, unntatt hvis Tilbyders virksomhet selges, jf. punkt 6 «Overføring».

Jesper Ronander er personvernombud for Tilbyder og kan kontaktes på hello@partnera.no. Personopplysninger lagres forsvarlig i IT-løsninger som har et tilstrekkelig sikkerhetsnivå iht. EUs personvernforordning §32 (GDPR). Tilbyder har iverksatt interne tiltak for å forbygge eksponering og misbruk av konfidensielle opplysninger.

Tilbyder bruker cookies og analyseverktøy for å drive og utvikle Tjenesten og sitt eget nettsted. Cookies brukes også for å vise besøkende på nettstedet annonser for Tilbyders tjenester og til å måle effekten av annonsekampanjer. Personinformasjon brukes ikke.

8. Tvister

Tvister om denne Avtalen, og tvister som angår de omtalte og derav følgende rettsforhold, skal forsøkes løst i minnelighet før behandling ved de ordinære domstoler, med Tilbyders til enhver tids gjeldende forretningsadresse som gjeldende for valg av verneting. Hvis en tvist ikke kan løses i minnelighet, forbeholder Tilbyder seg retten til å si opp Avtalen med umiddelbar virkning.